Το Έργο

Περιγραφή Έργου

Η ψηφιακή κυριαρχία είναι μια νέα έννοια στην ψηφιακή εποχή που υποδηλώνει ότι τα μέρη πρέπει να έχουν την κυριαρχία επί των δικών τους ψηφιακών δεδομένων. Σε ατομικό επίπεδο, η ψηφιακή κυριαρχία καταδεικνύει την ικανότητα των ατόμων να κατέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να ελέγχουν τη χρήση τους. Τα προσωπικά δεδομένα είναι το νέο ακατέργαστο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο έχει δημιουργηθεί ένα πολύπλοκο οικοσύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την εμπορία της αξίας του. Ωστόσο, η οικονομία των δεδομένων μαζί με τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό εγείρει αρκετές σημαντικές ανησυχίες. Όταν πρόκειται για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τις δραστηριότητές τους, οι πτυχές της ψηφιακής κυριαρχίας και της προστασίας δεδομένων/ιδιωτικής ζωής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Λόγω της φύσης της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας έχουν πρόσβαση ή/και επεξεργάζονται δεδομένα και ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως ιατρικά στοιχεία, ονόματα επαφών έκτακτης ανάγκης, αριθμούς για τη διοίκηση της υγείας κ.λπ.

Το έργο LINKS θα υποστηρίξει άμεσα και ενεργά τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ψηφιακής κυριαρχίας και ψηφιακής ασφάλειας, οι οποίες εξυπηρετούν διττό σκοπό:
1. Σε ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ελέγχουν και να αξιολογούν τη χρήση των προσωπικών ψηφιακών δεδομένων και του ιστορικού τους και των άλλων.
2. Σε κοινωνικό επίπεδο και μέσω της αυξημένης ψηφιακής κυριαρχίας των εργαζομένων στη νεολαία, τα ψηφιακά δεδομένα των οργανώσεων, των ΜΚΟ και των διαφόρων ομάδων που υποστηρίζονται από αυτές τις οργανώσεις (μετανάστες, πρόσφυγες, άνεργοι νέοι κ.λπ.) θα είναι καλά προστατευμένα και διασφαλισμένα από την κακή χρήση και/ή τις κυβερνοεπιθέσεις

Αντίκτυπος

Αύξηση της ικανότητας των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών ψηφιακών δεδομένων των ίδιων και των άλλων, -Αυξημένη αυτογνωσία και κριτική σκέψη σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών και τις μορφές ψηφιακής επικοινωνίας, – Κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων ψηφιακής ασφάλειας στην καθημερινή εργασία και σε συγκεκριμένες καταστάσεις, – διαχείριση της προσωπικής ανάπτυξης και εγκάρσιες δεξιότητες, – προσωπική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία, – αυτοαναστοχασμός και ανάληψη ευθύνης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, – Ενδιαφέρον για ευρύτερα θέματα και ανησυχίες ψηφιακής ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, – ευαισθητοποίηση και κατανόηση των ψηφιακών ικανοτήτων, – Κατανόηση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα και ερωτήματα ψηφιακής ασφάλειας, – Γνώση των αιτιών και των αποτελεσμάτων της ψηφιακής ασφάλειας αιτία, αποτελέσματα και συνέπειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, – Αυξημένη ανησυχία για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, – Αυτοπεποίθηση ώστε να είναι σε θέση να αμφισβητούν και να αντιμετωπίζουν ενεργά πιθανές απειλές ψηφιακής ασφάλειας, – Επίδοση σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες, – Επίτευξη των ευρωπαϊκών βασικών ικανοτήτων”.

 • Αύξηση της ικανότητας των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών ψηφιακών δεδομένων των ίδιων και των άλλων
 • Αυξημένη αυτογνωσία και κριτική σκέψη σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών και τις μορφές ψηφιακής επικοινωνίας
 • Κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων ψηφιακής ασφάλειας στην καθημερινή εργασία και σε συγκεκριμένες καταστάσεις
 • διαχείριση της προσωπικής ανάπτυξης και εγκάρσιες δεξιότητες
 • προσωπική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία
 • αυτοαναστοχασμός και ανάληψη ευθύνης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ενδιαφέρον για ευρύτερα θέματα και ανησυχίες ψηφιακής ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των ψηφιακών ικανοτήτων
 • Κατανόηση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα και ερωτήματα ψηφιακής ασφάλειας
 • Γνώση των αιτιών και των αποτελεσμάτων της ψηφιακής ασφάλειας αιτία, αποτελέσματα και συνέπειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Αυξημένη ανησυχία για θέματα ψηφιακής ασφάλειας
 • Αυτοπεποίθηση ώστε να είναι σε θέση να αμφισβητούν και να αντιμετωπίζουν ενεργά πιθανές απειλές ψηφιακής ασφάλειας
 • Επίδοση σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες
 • Επίτευξη των ευρωπαϊκών βασικών ικανοτήτων

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive