Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα 1

LINKS Πλαίσιο ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας: Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Ψηφιακής Ασφάλειας θα καθορίσει τις βασικές συνιστώσες των ικανοτήτων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας για να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα πρωτόκολλα ψηφιακής κυριαρχίας και ασφάλειας στα τοπικά τους πλαίσια, καθώς και να παράσχει και να επικυρώσει ένα πλαίσιο αναφοράς της ΕΕ για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ικανοτήτων ψηφιακής ασφάλειας. Το πλαίσιο θα απευθύνεται στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, αλλά θα είναι επίσης σχετικό και θα ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ΤΠΕ που προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται, καθώς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, όσον αφορά την τεχνολογική κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ατόμων.

Αποτέλεσμα 2

Διαδικτυακή πλατφόρμα LINKS" και εκπαιδευτικό υλικό για ττις ικανότητες ψηφιακής κυριαρχίας: Με βάση τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που αναγνωρίζονται και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας LINKS, οι δραστηριότητες του δεύτερου παραδοτέου θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με στόχο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να αυξήσουν το επίπεδο της ψηφιακής τους κυριαρχίας, καθώς και να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν άλλα άτομα στο πλαίσιο της εργασίας τους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχει στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας μια δέσμη ψηφιακών μαθησιακών πόρων που έχουν σχεδιαστεί με βάση την έννοια της μικρομάθησης: σύντομες και συνεκτικές μαθησιακές ψηφίδες που παρέχονται σε μορφές πολυμέσων με στόχο την προώθηση μεθοδολογιών μικτής μάθησης. Τα ψηφιακά μαθησιακά ψήγματα θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία πόρων, όπως διαδραστικά παιχνίδια, podcasts, βίντεο ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικές μελέτες περιπτώσεων, infographic resources, κ.λπ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς και η βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, θα διατεθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας LINKS. Τόσο το εκπαιδευτικό υλικό όσο και η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες όλων των εταίρων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive